Na-Mara, Sabrina tent, Shrewsbury Folk Festival, 2017